Trao đổi học tập giải trí của Khoa CNTT-2009

4rum mới của lớp: www.ctt1.myplus.org (4rum này sẽ không hoạt động nữa, các bạn wa kia đăng ký thành viên rồi post bài nha)

  Oxford advanced learner's dictionary

  Share

  recca11
  Member
  Member

  Số bài : 3
  Điểm : 5
  Danh vọng : 0
  Join date : 21/10/2009

  Oxford advanced learner's dictionary

  Bài gửi by recca11 on Mon Dec 14, 2009 12:24 am

  Ch? v?i 320k thôi, b?n s? có cu?n t? ?i?n tuy?t v?i nh?t hành tinh
  mà t?t c? dân "ghi?n" Anh v?n không th? b? qua!
  Khuy?n mãi :the COMPASS CD-ROM ?ính kèm
  The COMPASS CD-ROM m?i ch? có s?n v?i t? ?i?n Oxford Advanced Learner's 7th edition.

  Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition
  English level:

  Upper-Intermediate to Advanced

  A S Hornby
  Editor, Seventh Edition: Sally Wehmeier
  Mô t?

  ?ây là t? ?i?n bán ch?y nh?t c?a
  ng??i h?c tiên ti?n trên th? gi?i, ???c ?? ngh? b?i ng??i h?c ti?ng Anh
  và giáo viên c?a h?, và ???c s? d?ng cho 30 tri?u ng??i.


  NEW 32-page Oxford 3.000 ™️ Vocabulary Trainer, có s?n v?i bìa m?m và ??a CD-ROM edition.
  Các tính n?ng chính

  * 183.500 t? v?ng Anh và M? , c?m t?, và ý ngh?a, c?ng v?i 85.000 ví d? hi?n th? nh? th? nào t? ???c s? d?ng.
  * 20.000 ngu?n g?c t? gi?i thích trên ??a CD-ROM COMPASS
  * H?n 200.000 câu ví d? thêm trên ??a
  COMPASS CD-ROM.
  * 2.000 t? m?i và ý ngh?a c?a t? Anh và ti?ng Anh -M?, nh? là gia công, life couch, sex up, wi-fi.
  * 5.000 ch? ???c s? d?ng trong nghiên c?u khoa h?c, toán h?c, tin h?c, v?n h?c, và kinh doanh.
  * 700 entries for words from Australia, Canada, ?ông Phi, ?n ??, New Zealand, Nam Phi, và Tây Phi.
  * Oxford 3.000 ™️: xác ??nh các t? khóa 3.000 h?c sinh c?n ph?i bi?t.
  * M?c ??c bi?t cho nh?ng t? trong danh sách 3.000 Oxford, v?i thông tin
  thêm v? t? ??ng ngh?a và collocations, và ví d? ?? m? r?ng thêm v?n t?
  v?ng.
  * 7.000 ??ng ngh?a và trái ngh?a ???c hi?n th?.
  * 200 ??c bi?t l?u ý t? ??ng ngh?a bao g?m 1.200 ??ng ngh?a.
  * 2000 Minh h?a và gi?i thích b?c ?nh ch?p 2000 + t?.
  * Minh h?a nhãn hi?n th? liên quan ??n t? v?ng.
  * 32 trang màu minh h?a cho các nhóm t? nh? th? thao chuyên sâu, âm nh?c, vv
  * Colour maps - ?ánh giá cao b?i nhi?u giáo viên và h?c sinh.
  * 2.600 bách khoa m?c ?? gi?i thích tài li?u tham kh?o nh? Walter Mitty, Fort Knox, Marie Celeste, Peter Pan, Beacon Hill.
  * H?n 10.000 m?c trên m?i khía c?nh c?a v?n hóa Anh và M? COMPASS trên ??a CD-ROM.
  * NEW Oxford 3.000 ™️ Vocabulary Trainer ch? cho sinh viên làm th? nào
  ?? khai thác các m?c t? khóa và cung c?p các ho?t ??ng thi?t th?c ?ó
  giúp xây d?ng v?n t? v?ng và chu?n b? cho k? thi nh? CAE and TOEIC ®️.

  content:
  bìa tr??c
  Ch? vi?t t?t, ký hi?u và nhãn s? d?ng trong t? ?i?n
  Chìa khóa các m?u ??ng t?
  L?i nói ??u
  Chìa khóa d?n ??n các m?c t? ?i?n
  S? và ký hi?u

  B?n ??
  Trái ??t và h? m?t tr?i
  th? gi?i
  The British Isles
  Canada, M? và Caribê
  Úc và New Zealand

  Màu s?c ch? ?? trang
  Ô tô
  Tàu thuy?n
  Máy tính
  Nh?c c?
  Aircraft
  homes
  N?u ?n
  Trái cây và rau qu?
  Qu?n áo
  buildings
  Nhà ?
  S?c kho?
  Th? gi?i ??ng v?t
  Th? thao
  Extreme th? thao

  Oxford 3.000 ™️ Vocabulary Trainer ( có s?n bìa m?m và ??a CD-ROM edition)
  Nhìn vào m?t t? khóa
  T? khoá trong các ??nh ngh?a
  Nói v? ngôn ng?
  Word hình thành
  Ghi âm t? v?ng
  Cách ch?n m?t t? bên ph?i
  Phrasal Verbs
  Ch?n ?úng collocation
  S?a ch?a sai sót
  M? h? ngôn ng? và công th?c
  Th? nghi?m b?n thân trên Oxford 3.000
  Ch? ??: Làm vi?c
  Ch? ??: Gi?i trí
  Ch? ??: Khoa h?c
  Ch? ??: Con ng??i và Emotions
  Câu tr? l?i chính

  Tham kh?o
  Ng? pháp

  ??ng t? b?t quy t?c
  ??ng t? th??ng
  S? d?ng tenses
  Các th? ??ng
  ?i?u ki?n
  Modal verb
  reported speech
  Tham kh?o các m?u
  C?m ??ng t?
  Danh t?
  Bài vi?t
  ??i t?
  Relative clauses
  Tính t?
  Collocation
  Thành ng?
  Nghiên c?u các trang

  Bài lu?n v?n b?n
  Vi?t m?t CV ho?c lý l?ch
  Vi?t th? chính th?c
  Vi?t th? m?t
  Vi?t email, fax và b?n ghi nh?
  ?i?n tho?i
  Nh?n tin ?i?n t?
  Khác tham kh?o

  Ngôn ng? c?a phê bình v?n h?c
  D?u ch?m câu
  S?
  Tên t?t
  Ti?n t? và h?u t?
  Ng? và t?c ng?
  tên th??ng g?p
  Tên ??a lý
  Anh và M?- Anh
  Ti?ng Anh trên toàn th? gi?i
  Ti?ng Anh là m?t lingua franca
  Ghi chú v? cách s? d?ng
  Minh h?a
  Oxford 3.000 ™️
  danh sách Chuyên gia
  Cách phát âm và các ký hi?u ng? âm trong t? ?i?n
  Tóm l?i, ai là intermediate tr? lên thì không th? b? qua cu?n "Siêu t? ?i?n" này!
  G16 ?ã tham kh?o ý ki?n nhi?u anh,ch?- ??u có m?i ng??i 1 cu?n, và ??u
  nh?n th?y nó r?t b? ích ?? nâng cao trình ?? Anh v?n c?a các b?n, h?n
  n?a v?i 7th này các b?n còn s? h?u ???c 1 CD-ROM 100% OXFORD!
  sau nhi?u ngày lang thang, G16 ?ã "phát hi?n" ???c 1 ??t gi?m giá cho phiên b?n này, ch?
  320k(ho?c th??ng l??ng sau) b?n s? có nó
  phiên b?n m?i nh?t hi?n nay là 8th, tuy nhiên ch?a ph? bi?n t?i th?
  tr??ng Vi?t Nam, mà n?u có ph?i là g?n 700k ??y, g?n nh? là "xách tay"
  mà, trong nhà sách thì 7th c?ng c?a ??t c? sinh viên t?i mình r?i,
  kho?ng g?n 370k nhá, còn ??t này l?i ch? còn ch?ng 320k thui
  V?y nhé, ai có nhu c?u thì liên l?c v?i xuanhuy.mc@gmail.com ho?c springlight_nmc@yahoo.com

   Hôm nay: Wed Mar 21, 2018 1:57 pm