Trao đổi học tập giải trí của Khoa CNTT-2009

4rum mới của lớp: www.ctt1.myplus.org (4rum này sẽ không hoạt động nữa, các bạn wa kia đăng ký thành viên rồi post bài nha)

  Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành

  Share
  avatar
  windlord0408
  Administrators
  Administrators

  Trường : ĐH Khoa Học Tự Nhiên
  MSSV : 0912010
  Số bài : 221
  Điểm : 486
  Danh vọng : 5
  Join date : 11/10/2009
  Age : 26
  Location : Hồ Chí Minh

  Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành

  Bài gửi by windlord0408 on Mon Nov 09, 2009 8:35 pm

  N?m h?c 2009-2010
  I. Qu? h?c b?ng ??ng Hành:
  Qu? h?c b?ng ??ng Hành ???c thành l?p n?m 2001 b?i m?t nhóm sinh viên Vi?t Nam du h?c t?i Pháp v?i mong mu?n h? tr? v? v?t ch?t c?ng nh? tinh th?n các b?n sinh viên, h?c sinh ? Vi?t Nam có hoàn c?nh khó kh?n. N?m h?c 2009-2010 này, ??ng Hành mu?n ti?p t?c ti?n b??c cùng các b?n sinh viên Vi?t Nam thông qua ch??ng trình h?c b?ng c?a mình.

  II. H?c b?ng ??ng Hành:
  1. ?i?u ki?n ??i v?i sinh viên:
  - Là sinh viên n?m th? nh?t ho?c n?m th? hai.
  - Có hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n,
  - ??o ??c t?t và h?c l?c t? khá tr? lên.
  2. Giá tr? h?c b?ng: T? n?m h?c 2009-2010, h?c b?ng ??ng Hành ???c trao ???c trao theo n?m h?c:
  - H?c k? m?t: 1.500.000? (m?t tri?u n?m tr?m nghìn ??ng),
  - H?c k? hai: 1.500.000? (m?t tri?u n?m tr?m nghìn ??ng), tu? theo k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên trong h?c k? I/2009-2010

  III. H? s? và th? t?c:
  H? s? g?m có:
  - S? y?u lý l?ch theo m?u có t?i: syll_2009
  - Phi?u ?i?u tra: phieu_dieu_tra_1
  - B?ng ?i?m c?a các k? tr??c ??i v?i sinh viên n?m th? hai,
  - M?t th? t? gi?i thi?u b?n thân (hoàn c?nh gia ?ình, k?t qu? h?c t?p, d? ??nh, v.v...), ?? dài không quá 2 trang kh? A4, dùng m?c ?en ho?c xanh ??m,
  - B?n sao c?a các ch?ng nh?n khác (n?u có): h? nghèo, thi h?c sinh gi?i, v.v...

  IV. Th?i gian n?p h? s?:
  - T? ngày ra thông báo ??n 20/11/2009.
  - Thông báo k?t qu?: 21/12/2009
  L? trao h?c b?ng d? ki?n ???c t? ch?c trong tháng 01/2010.

  V. Liên h?:
  Các b?n sinh viên có th? g?i th?c m?c c?a mình t?i contact@donghanh.net, ho?c liên h? v?i Phòng Công tác sinh viên tr??ng ?H KHTN theo ??a ch? mail: ngtnhan@hcmus.edu.vn.

   Hôm nay: Wed Mar 21, 2018 1:43 pm